REGULAMIN BONU PODARUNKOWEGO (GIFT CARD)

wydawanego przez

7stones Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

1. Wydawcą Bonu Podarunkowego Mokobelle (GIFT CARD) jest 7Stones Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-738, ul. Dominikańska 21 B NIP: 5213599236, REGON: 142878379, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000381840.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i realizacji Bonu Podarunkowego Mokobelle (zwanego dalej „Bonem”) zakupionego w salonach Mokobelle oraz salonach partnerskich. Aktualna lista salonów prowadzących sprzedaż i realizację Bonów znajduje się na stronie internetowej www.mokobelle.pl.

3. Każdy Bon jest opatrzony indywidualnym numerem i datą jego ważności wynoszącą trzy miesiące od daty jego zakupu. Po upływie terminu ważności Bon nie będzie mógł zostać zrealizowany.

4. Bon uprawnia do zakupów produktów w salonach Mokobelle oraz w salonach partnerskich za nominalną, wydrukowaną na nim kwotę.

5. Bony występują w trzech nominałach 100 zł, 200 zł lub 500 zł. Bony można ze sobą łączyć (np. Bon 100 zł + 200 zł = 300 zł).

6. W trakcie realizacji Bonu można dokonać zapłaty części należności za towary przy użyciu Bonu, a reszty należności (przekraczającej wartość Bonu) gotówką lub kartą.

7. Zakupienie towaru poniżej wartości nominalnej Bonu nie uprawnia jego posiadacza do zwrotu różnicy pieniężnej.

8. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

9. Przy zakupie towarów osoba posługująca się Bonem jest zobowiązana do jego oddania sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Bonu, jeśli został on zniszczony lub uszkodzony w takim stopniu, że niemożliwa jest jego identyfikacja lub budzi on zastrzeżenia, co do jego oryginalności.

10. 7stones Sp. z o.o. nie refunduje Bonów zgubionych lub skradzionych. Bony nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi do ich realizacji są jedynie osoby fizyczne.

11. Regulamin zakupu i realizacji Bonów jest dostępny w salonach Mokobelle , salonach partnerskich oraz na stronie internetowej www.mokobelle.pl.

12. Zakup i realizacja Bonu są równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.